vrijdag 23 januari 2015

Prorail en Klankbordgroep
  
Datum overleg:   11 december 2014 

Deelnemers Klankbordgroep
Peter Heerkens
Diana van Lieshout
Martin Berens
Annemarie Bon
Dhr. Grefkens
Richard van Arkel
Jan Verkuylen (later)
Herman Krake
Bart van de Ven
Willem van den Boogaard
Afwezig met kennisgeving
R. Leenheers
VWJ de Kort 

Toehoorder gem. Den Bosch
Johan Klaazen 

Deelnemers Prorail Hans Loonstra
Ton Bierbooms
Hagar Scholte

Onafhankelijk voorzitter en Verslag Raymond Reesink 

Op de agenda
- kennismaking
- inventarisatie van belangrijke thema’s voor leden van de klankbordgroep
- klankbordgroep: rolopvatting, verwachtingen, afspraken

Belangrijke thema’s
Eerste overzicht van zorgen en aandachtspunten (zonder volledig te zijn, er is meer 
genoemd):
- geluidsoverlast
- overlast door trillingen
- vervoer van gevaarlijke stoffen, inzicht in inhoud treinen
- wijze van meten/normering
- aantallen treinen, gewicht, snelheid, materieel
- eigen waarneming vs. metingen/aantallen vanuit project
- kwaliteit van overwegen
- ouderdom/kwaliteit van bruggen
- keuzes voor plaatsen waarop (geluids)maatregelen worden getroffen
- nut en noodzaak tracé; kosten, prognoses; afwegingen
- (gebrek aan) invloed op de politiek
- duidelijkheid en leesbaarheid van informatie / rapportages

 De rol van de klankbordgroep
 Inhoud plannen
De vraag is besproken welke invloed de klankbordgroep heeft op de planvorming.
- Prorail heeft aangegeven dat als de MER (milieueffectrapportage) en OTB (ontwerp
tracé besluit, ‘het bestemmingsplan’ van het tracé) ter inzage worden gelegd (voor
iedereen) het moment is  om formeel inspraak te plegen. 
- Gesprekken in de klankbordgroep/werkgroepen zijn een manier om
inspraak/zienswijzen te verbeteren (gebaseerd op goede informatie, goede
aansluiting op wettelijk kader). Dit betekent dat de klankbordgroep/werkgroepen
met Prorail in gesprek gaat over de argumenten, afwegingen die in het project
worden gemaakt (‘elkaar wijzer maken op de inhoud’ ). 
- Informatie vanuit de klankbordgroep over de lokale situatie kan de uitvoering van de
MER mogelijk voeden/verbeteren. 

Proces/procedures
De klankbordgroep toetst en adviseert over het proces: 
- worden mensen goed en tijdig geïnformeerd en betrokken (welke vragen leven
lokaal, krijgen juiste mensen goede informatie, over inhoudelijke zaken en over
proces/procedures?

Lidmaatschap klankbordgroep
- Er is gevraagd om onderscheid te maken tussen deelname aan de klankbordgroep en
meewerken/committeren aan het project: deelname aan de klankbordgroep
betekent niet ‘ steun voor het project’ ; 
- Aanwezigen klankbordgroep spreken bereidheid uit tot deelname tot aan de zomer;
- Klankbordgroepleden zijn – o.a. via de nieuwsbrief – zichtbaar en toegankelijk voor
lokale belanghebbenden;
- Geen bezwaar tegen foto/naamgebruik in nieuwsbrief over klankbordgroep.
- Klankbordgroepleden mogen zich laten vervangen. Vervangers worden bijgepraat /
lezen zich in zodat de groep niet ‘opnieuw moet beginnen’;
- Nieuwe leden zijn welkom  (tot een groepsgrootte van 15 leden), maar niet te laat in
het proces. Grens: aanschuiven bij de volgende bijeenkomst. 

Mailadres klankbordgroep
Prorail opent een algemeen mailadres (klankbordgroepdenbosch@gmail.com) waarop
mensen de klankbordgroep kunnen bereiken en evt. onderlinge communicatie plaats
kan vinden. 

Verslaglegging
Afspraken: 
- Verslaglegging door onafhankelijke voorzitter; 
- Geen woordelijke notulen, maar hoofdpunten van de discussie, afspraken en acties;
- Verslag wordt als concept toegestuurd naar klankbordgroep voor aanvullingen en
correcties. 
- We hebben afgesproken binnen 2 dagen te reageren als er aanpassingen nodig zijn.
Na die termijn wordt het verslag als vastgesteld beschouwd en kan het worden
verspreid naar een eventuele achterban;


- We hebben afgesproken geen eigen schriftelijke verslaglegging onder de noemer
‘verslag klankbordgroep’ in de openbaarheid te brengen; 
- Het verslag bevat een voorstel voor de agenda van de volgende vergadering. 

Vertrouwelijkheid
- Mocht informatie besproken worden die nog een voorlopig karakter heeft en om die
reden nog niet openbaar is, dan zal de klankbordgroep die vertrouwelijk
behandelen;
- Prorail geeft vooraf duidelijk aan als hier sprake van is.  

Toehoorder
Discussie over wenselijkheid toehoorder bij het overleg:  
- deelname van ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente Den Bosch wordt als
nuttig beschouwd, niet alleen als toehoorder, maar ook om informatie vanuit de
gemeente in te brengen.  


Agenda volgende vergadering
- De eerstvolgende vergadering wordt gewijd aan  ‘Nut en noodzaak’ van het project;
(afwegingen, prognoses/aantallen, inhoud treinen; nulmeting, aansluiting
Betuweroute).
- De vergadering is gepland voor 5 februari. Sessie met de hele klankbordgroep.
- (hierbij toegevoegd voorstel van de voorzitter om een uur extra de tijd te nemen,
1900-2200, rr). 
- Om te zorgen dat Prorail de informatievoorziening kan voorbereiden is afgesproken
om vóór 8 januari vragen naar Prorail te mailen (hagar.scholte@prorail.nl) 
- Voor de vergaderingen daarna is voorgesteld om geluid en trillingen als eerste
thema’s op te pakken. Prorail geeft aan dat de uitvoering van de onderzoeken naar
o.m. trillingen en geluid doorloopt, en dat het daarom goed is met de vergaderingen
over die thema’s niet te lang te wachten (om niet achterop te raken bij de
uitvoering). 
- We zullen 5 februari bezien welke vergaderfrequentie we afspreken. 


Vragen die wij "GoederentreinenNee" hebben in de Klankbordgroep:

Hierbij onze vragen betreffende nut en noodzaak.

1. Waarom gaat de overheid eur 703 mio uitgeven terwijl de betuweroute reeds eur 4,6 miljard heeft gekost en de aansluiting in Duitsland met 3 sporen gereed is?
2. De Betuweroute zou niet voldoende zijn bij een sterke toename van het goederenvervoer. Is er gezien de huidige economische situatie echt een sterke toename te voorzien? De media berichtten dat de containeroverslag sinds 2011 stabiel is op 11,8 miljoen containers en dat dit zo blijft. Ook het ministerie zelf acht dit hoog scenario minder plausibel (zie brief Mansveld 17 juni jl). 
3. Uitgaande van een laag scenario zullen er in 2020 30 goederentreinen gaan rijden terwijl er nu 20 rijden. Gaat Nederland voor 10 treinen extra per dag eur 703 mio uitgeven?
4. Kunnen deze 10 treinen niet over de Betuweroute worden geleid?
5. Waarom wordt er in Duitsland geen Vierde Spoor aangelegd zodat de Betuweroute optimaal gebruikt kan worden?
6. Is het hoge scenario met 86 goederentreinen in 2020 en 78 in 2030 nog opportuun? 
7. De Betuweroute heeft zoveel geld gekost, dat wordt nooit meer terugverdiend wanneer de onderbezetting blijft. Ik vind dat de overheid daarover duidelijk moet zijn richting haar burgers en niet het phs moet gebruiken om de Betuweroute politiek te verkopen, ie door boog bij Meteren gaat een heel klein stukje betuweroute gebruikt worden maar er wordt veel geld extra uitgegeven voor de rest van de route. Waarom wordt dit oneigenlijke argument gebruikt?
8. Waarom gaan alle goederentreinen van de Brabantroute over de lijn Meteren Boxtel, ie 100% omklapping? Wanneer de goederentreinen in de nacht rijden, is er op de Brabantroute ook plaats aangezien er dan geen passagierstreinen rijden. 
9. Waarom wordt de pijn in Brabant niet gedeeld?
In Den Bosch zijn er 3000 ernstig gehinderden door de Spoorzone (een voorbeeld traject van het Rijk vwb een nieuwe binnenstad met een sterke functievermenging en veel woning bouw). In de andere Brabantse steden aan de Brabantroute is de spoorzone niet zo sterk ontwikkeld. 
10. Alle gevaarlijke stoffen moeten over de Betuweroute. Daarvoor is deze immers ontwikkeld. Er wordt gerekend met statistieken waardoor het volgens de modellen veilig zou zijn om giftreinen door stedelijk gebied te laten rijden. Het recente ongeluk met de giftrein in belgie laat zien dat de werkelijkheid anders is. Op welke manier voorziet de overheid dat het veilig is om giftreinen door de stad te laten rijden?
11. Het Ministerie gaat uit van stiller materieel terwijl de geplande invoer van dit materieel niet wordt gehaald. Ook zijn de sporen vrij gegeven waardoor vervoerders hun route bepalen. De Betuweroute heeft stricte eisen op materieel waardoor verouderde en gevaarlijke treinen door stedelijk gebied gaan rijden. Hoe wordt gewaarborgd dat door Den Bosch geen oude treinen rijden?
12. Vergelijking met Schiphol. Daar mogen in de nacht geen vliegtuigen vliegen terwijl in Den bosch 50% van de goederentreinen in de nacht gaan rijden? Hoe kan dit?
13. Is rekening gehouden met de grond waarop de rijksmonumenten in het zand staan? En is rekening gehouden met de oudere jaren 30 woningen in de Vughterpoort welke daardoor minder bestand zijn tegen dergelijke trillingen?
14. De beleidregel trillingshinder werkt niet. Deze beleidregel is nog niet uit geprobeerd en deskundigen zijn het over deze beleidsregel niet eens. Er zijn slechte ervaringen in Rosmalen. Er wordt getekend met maar liefst 30% toename, Duitsland rekent met 15%. Er wordt gebaseerd op een norm uit 2010 dit is een ander verhaal voor woningen uit 1930. 2% piekbelasting ‎telt voorts niet mee terwijl het hier juist over gaat. 
15. Doelmatigheid. Overal in het land, kijk naar voorbeelden Arnhem, Utrecht, Rosmalen blijkt dat structurele maatregelen bijna altijd ondoelmatig zijn. ‎Hoe wordt voorkomen dat de overheid een project uitvoert waarbij bewoners met ernstige overlast worden geconfronteerd met alle consequenties van dien zoals enorme schulden door huizen die onverkoopbaar blijven (vergelijk situatie in Rosmalen)? Hier staan we aan het begin (gedeeltelijk want er is nu reeds overlast) in Rosmalen is het leed al geschied. Hoe kan dit worden voorkomen?
16. Financiele plaatje: dit project kost 703 mio. We hebben gelezen dat de provincie bijdraagt aan de situatie in Vught. Voor Den Bosch ‎zijn geen specifieke gelden beschikbaar. Hoe kan dit? En hoe luidt de exacte kostenspecificatie ie welk bedrag waarvoor en wat komt van de gemeente / Provincie / rijk?
17. Onderzoek Royal Has Koning. Waarom wordt in de provincie Noord Brabant economische effecten studie alleen Vught als nadeel genoemd en niet Den Bosch?
18. Royal Has Koning neemt variantennota Prorail als bronbestand. Wie checkt juistheid en volledigheid van dit bestand?
19. Zelfde onderzoek pag 15. In de landelijke trillingsmetingen is het niet aangetoond dat goederentreinen meer trillingen veroorzaken dan reizigers treinen. In de effecten beoordeling wordt daarom geen onderscheid gemaakt in reizigers of goederentreinen. Hoe kan dit?
20. Op basis waarvan wordt geconcludeerd dat frequentie verhoging reistijd winst geeft voor IC reizigers?
21. Door invoering van phs wordt overstaptijd langer voor bestaande reizigers van buiten Noord Brabant naar Noord Brabant. Waarom wordt phs dan ingevoerd?
22. Er wordt vaak gemeld dat phs binnen de GPP blijft. Hoe kan dit?
23. Berekening reistijd batenanalyse voor Noord Brabant is EUR 276,8 ‎mio. Over 100 jaar berekend! Alleen Vught schijnt al eur 350 mio te kosten, op welke basis neemt de provincie deze investeringsbeslissing?
24. Een groot deel van het goederenvervoer betreft kolen en ijzererts welke vanuit tijdsoptiek ook prima per water kunnen worden vervoerd. Is dit onderzocht?
‎25. Qua functievermenging is het vreemd dat nut/noodzaak en schade/impact door Prorail en Ministerie van I en M zelf wordt beoordeeld. Waarom wordt er geen onafhankelijke instantie aangesteld die dit proces begeleid?
26. Waarom is voor de Vughterpoort voor Sporen Den Bosch geen nulmeting verricht (onderzoeksgebied stopt bij brug Essent)? Daarom worden er nu wel geluidsschermen aan de maijweg geplaatst en zit Vughterpoort nog steeds zonder scherm terwijl Vughterpoort dichter op spoor zit. 
27. Cumulatie van geluid. Waarom wordt daarmee geen rekening gehouden? Vughterpoort heeft ook veel overlast van randweg. 
28. In een presentatie van Prorail is gemeld 'de geluid belasting neemt toe door de hogere frequentie van treinen maar neemt ook af doordat treinen de komende jaren een stuk stiller worden. Per saldo is er zelfs een vermindering van de geluid belasting geconstateerd'. Hoe verhoudt dit zich tot de nu al geconstateerde toename van overlast, het feit dat spoor is vrij gegeven waardoor vervoerders bepalen met welk materieel ze waar rijden, goederentreinen harder rijden, zwaarder en langer worden? Waarop is deze vreemde uitspraak gebaseerd?
29. In dezelfde presentatie wordt gezegd dat alles binnen de normen blijft en er niets hoeft te gebeuren. Een zelfde opmerking is in Rosmalen gemaakt waar ze nu met de gebakken peren zitten. Dit geeft ons weinig vertrouwen. Hoe kan dit vertrouwen worden hersteld? Hoe kan een dergelijke opmerking worden gemaakt?

29. Gedifferentieerd rijden. Wat moet er gebeuren om dit mogelijk te maken? En hoe wordt het geconstateerd? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag Klankbordgroep Den Bosch,  project PHS Meteren-Boxtel
Datum overleg:                          
5 februari 2015

Deelnemers klankbordgroep
Diana van Lieshout
Annemarie Bon
Dhr. Grefkens
Jan Verkuylen
San der de Kort
Frans Spoor
Bart van de Ven

Afwezig met kennisgeving
R. Leenheers
Peter Heerkens
Martin Berens


Toehoorder gem. Den Bosch
Johan Klaazen

Deelnemers Prorail
Hans Loonstra
Joost van Vliet

Onafhankelijk voorzitter
Raymond Reesink

Verslag
Raymond Reesink

Op de agenda
-        Beantwoording vragen nut en noodzaak
-        Invulling / planning te bespreken onderwerpen

Vooraf
We maken kennis met (nieuw klankbordgroeplid) Frans Spoor, en de heer De Kort.

Afstemming tussen klankbordgroepen
Er wordt gevraagd hoe er op verschillende plaatsen langs het traject Meteren-Boxtel verschillend met de omgeving wordt omgegaan. In reactie daarop geeft Prorail aan:  
-        om praktische (reistijden) en inhoudelijke redenen (aandacht voor lokale omstandigheden) is voor verschillende klankbordgroepen gekozen;
-        lokale ‘ dynamiek’ / politiek kan van invloed zijn op wat er op verschillende plekken gebeurt;
-        informatie-uitwisseling in de  andere klankbordgroepen is openbaar (via de verslagen).

Te bespreken onderwerpen klankbordgroep / kennissessies
In de vorige klankbordgroep is een inventarisatie gemaakt van thema’s die de klankbordgroep wil bespreken. Daarnaast is er – naar aanleiding van de vorige bijeenkomst - een lijst met vragen gestuurd naar Prorail.  

-        Prorail stelt voor om drie kennissessies te houden: over trillingen, geluid en externe veiligheid (daar horen ook steeds de maatregelen, zoals geluidschermen bij) .
-        De klankbordgroep gaat daarmee akkoord maar vraagt om daar een sessie over schaderegeling/compensatie aan toe te voegen.
-        Waar nodig zullen nog meer sessies worden ingepland.
-        We spreken af om bij  de sessies over trillingen en geluid (aan de hand van kaarten) specifieke knelpunten / locaties te bespreken;
-        Bruggen komen bij het thema geluid aan de orde, omdat het vooral gaat over de geluidsoverlast van bruggen.
-        Er zijn in de eerste bijeenkomst nog andere gespreksthema’s aangedragen (zoals overwegen). Deze kunnen in de reguliere klankbordgroep aan de orde komen.
-        Prorail benoemt ook de  brug over het Drongelens kanaal als gespreksonderwerp, dan gaat het over inpassing, vormgeving en bijv. sociale veiligheid.  Ook dit kan in de reguliere klankbordgroep aan de orde komen.

Deelnemers kennissessies
-        De klankbordgroep doet in zijn geheel mee aan de kennissessies en nodigt daar zelf per thema mensen bij uit voor wie het thema relevant is. Geen grote open uitnodiging, 4 of 5 extra mensen per keer.
-        De eerste kennissessie zal gaan over trillingen.

Nut en noodzaak
De presentatie van Prorail waarin wordt ingegaan op de vragen die over nut en noodzaak aan Prorail zijn gesteld komt als bijlage bij het definitieve verslag. Er zijn bij Prorail nog mensen aan het werk voor de beantwoording van een aantal vragen uit de vragenlijst (oa mail Diana van Lieshout 12/12/14 en Jan Verkuylen 7/1/15). Veel van deze vragen zijn mondeling besproken in de kbg vergadering van vandaag en Prorail zal deze vragen nog beantwoorden of op de juiste plek neerleggen voor beantwoording. Zie kopje Acties voor de inhoud van de vragen.

Volgende bijeenkomst(en): kennissessies
-        De eerste kennissessie staat gepland op 10 of 12 maart (de datum is afhankelijk van beschikbaarheid expert van Prorail), op dezelfde locatie.
-        Klankbordgroepleden kunnen vragen over trillingen indienen voor 23 februari
-        De kennissessie daarna gaat over geluid, en staat gepland voor 7 of 8 april, vragen daarvoor indienen voor 23 maart.

Acties
-        Klankbordgroep nodigt voor de kennissessie over trillingen 4-5 extra mensen uit
-        Klankbordgroep stelt vragen over trillingen aan Prorail vóór 23 februari
-        Prorail en Johan Klaazen zorgen in onderlinge afstemming voor een kaart van het gebied die we kunnen gebruiken voor de kennissessies.  
-        Prorail neemt de toevoeging van een kennissessie over schaderegeling/compensatie mee in de voorbereidingen.
-        Prorail geeft tijdens de klankbordgroep geuite vragen en bezwaren met betrekking tot nut en noodzaak door aan de juiste mensen binnen Prorail / het ministerie van IenM. 
-        Prorail spant zich in om antwoord te geven op de volgende vragen die zijn gesteld tijdens de kbg van vandaag en in de vragenlijst van 12/12/14.  
Vragen tijdens de kbg 05/02/15:

Actualisering van prognoses / verandering door kostenstijgingen Vught
-        Hoe worden reeds gemaakte afwegingen geëvalueerd en getoetst aan de huidige situatie die veranderd kan zijn?
-        De onderliggende planstudies 2006-2010, kloppen die nog?
-        Is de berekening bij de voorkeursbeslissing opnieuw gedaan na de stijging van de kosten door maatregelen in Vught?
-        Aanpassing Brabantroute was toen te duur (EUR 550-600 mio), maar hoe zit dat nu (Meteren-Boxtel is nu duurder met EUR 703 mio)?
-        Idem voor de routering Arnhem-Elst, deze leek in 2010 EUR 200-300 mio duurder dan Meteren-Boxtel. Door het duurder worden van Vught, lijkt ook deze variant weer een optie, niet alleen vanuit kosten oogpunt, maar ook vanuit aantal gehinderden, groter /langer gebruik van de BTW route en kortere afstand (Elst 50 km, Meteren-Boxtel 100 km).
-        Zijn de (naar beneden) bijgestelde prognoses voor het goederenvervoer aanleiding voor heroverweging van de plannen? Op basis van deze prognoses is de provincie Brabant 'gedwongen' mee te werken aan de bocht van Meteren!.
-        Prorail zou het interne memo/de besluitvorming achterhalen van de conclusie van TNO in maart 2014 die het hoge scenario minder plausibel acht. Het is een informatiedocument uit juni 2014.
-        Laag scenario gaat over 10 extra treinen, is dat de investering Meteren-Boxtel waard?

Wetgeving
-        Kunnen in de binnensteden (door gemeenten) veiligheidseisen worden gesteld aan goederenvervoer, zoals dat ook kan met  het vervoer over de weg?
-        Beleid rondom nachttreinen, is dat Europese wetgeving?
-        Geluidsruimte Brabantroute is onvoldoende voor alle goederentreinen. Is die ruimte er op Meteren-Boxtel dan wel? Ipv de Brabantroute met 5 goederen paden krijgt DB nu diezelfde 5 goederenpaden.

Overige vragen
-        Hoe worden de grenzen voor maatregelen /onderzoek bij geluid/trillingen bepaald? (Komt aan bod bij kennissessies)
-        Hoe kunnen kosten/baten over 100 jaar berekend worden? Hoe zit die methodiek in elkaar?
-        Hoe gaat het spoorboekje er ’s nachts uitzien? Gaan er meer goederentreinen rijden als het overdag drukker wordt met reizigerstreinen?
-        Wanneer ontstaat er ruimte op de Brabantroute voor goederenvervoer en is daarnaar gekeken, wat maximaal mogelijk is op de huidige Brabantroute?
-        De indruk bestaat dat er de laatste tijd oudere/zwaardere locomotieven door Den Bosch rijden. Als er hogere eisen gesteld worden aan de treinen die over de Betuweroute rijden, betekent dit dat er ‘slechter’ materieel over Den Bosch komt rijden?

Geuite bezwaren / aanvullende afwegingen
-        Het belang dat gehecht wordt aan de kwaliteit van wonen is gegroeid. Het is een achterhaalde keuze om de infrastructuur uit te breiden om goederenvervoer door steden te laten lopen.  Daarom is de bocht van Meteren een structurele fout ten nadele van alle Brabantse plaatsen langs de lijn Den Bosch- Eindhoven Deurne. (Falen van de stedenbouw en ruimtelijk beleid).
-        Als een argument voor de keuze voor Meteren-Boxtel is om de Betuweroute meer benutten, waarom dan niet afwikkeling via Elst?
-        Bij de route via Elst wordt veel minder door stedelijk gebied gereden en is het mogelijk aantal mensen dat geluidshinder ondervindt kleiner. De nieuwe opgave in de stedenbouw is het terugdringen van de milieuhinder.
-        Het aandeel van het spoor in het goederenvervoer is heel klein, bovendien worden er goederen vervoerd (bulk) die zich goed lenen voor vervoer over water.
-        Kan Prorail niet meer op prijs sturen om gebruik Betuweroute te bevorderen? Idem voor de minister, kan worden gestuurd op vervoer per water?

Presentatie Nut en Noodzaak door Hans Loonstra

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennisverdiepende sessie
Trillingen
Klankbordgroep Den Bosch,  project PHS Meteren-Boxtel
Datum overleg:                          
10 maart  2015

Deelnemers klankbordgroep
Mariska de Rouw
Tjeu Grefkens
Frans Spoor
Annemarie Bon
Bart van de Ven
Jan Verkuylen
San de Kort
Martin Berens
Rogier Leenheers
Willem van de Boogaard

Afwezig met kennisgeving
Diana van Lieshout
Herman Krake


Toehoorder gem. Den Bosch
Johan Klaazen

Deelnemers Prorail
Hans Loonstra
Joost van Vliet
Maarten Poos (expert trillingen / geluid)

Onafhankelijk voorzitter
Raymond Reesink

Verslag
Raymond Reesink

Vooraf
Gezien de aard en informatiedichtheid van de “Kennisverdiepende sessies” is ten aanzien van dit verslag afgesproken dat de vragen die vooraf en bij de presentatie zijn gesteld op een rij worden gezet. Ook de inventarisatie van aandachtspunten die we na de presentatie hebben gemaakt staat in dit verslag. Prorail stuurt de presentatie van Maarten Poos.


Vooraf geïnventariseerde vragen  / vragen die tijdens de presentatie aan bod zijn gekomen

·       Wordt er al gemeten?
·       Hoe komen normen voor trillingen tot stand? Kunnen ze worden aangepast?
·       Zijn uitspraken van de rechterlijke macht van invloed op de norm (zoals uitspraak in Arnhem)?
·       Is het recente onderzoek van het RIVM van invloed op de norm?
·       Wat zijn de consequenties van trillingen?
·       Wat zijn de hindercontouren die worden gehanteerd?
·       Welke maatregelen zijn er om trillingen tegen te gaan?
·       Hoe wordt omgegaan met doelmatigheid / de doelmatigheidsclausule?
·       Wat is er nog onbekend over trillingen?
·       Kan  het zo zijn dat het plaatsen van een geluidscherm tot extra trillingen leidt? 
·       Wordt bij het bepalen van hinder de opstapeling van overlast door geluid / trilling meegenomen?     
·       Hoe wordt verband gelegd tussen rijden met treinen en schade aan gebouwen?
·       Tot hoeveel meter van het spoor moet ProRail bewijzen? En na hoeveel meter de aanwonende?
·       Trillingsonderzoek richt zich op fysieke ingrepen in het spoor.  Meet Prorail de trillingen die ontstaan door de toename van het goederenverkeer?
·       Pas bij > 30% trillingstoename worden maatregelen bekeken. Hoe komt men daarbij? Waar komt die 30% vandaan?

Aandachtspunten geïnventariseerd na de presentatie / aanvullende vragen

·       Beleving: er is de afgelopen jaren al een flinke toename van het treinverkeer en de overlast. Het voelt onrechtvaardig de 30% nulmeting op 2013 te baseren.
·       De situatie voor mensen buiten de zone “Sporen in Den Bosch” is kritisch, ook in verband met kleinere aantallen omwonenden.
·       Wat is “diepergaand” onderzoek bij maatregelen (ten opzichte van het onderzoek dat wordt gedaan op de plekken in het traject waar geen maatregelen worden genomen)?
·       Kunnen de meetlocaties worden gedeeld?
·       Kunnen de voormetingen uit 2011 beschikbaar worden gesteld? En de eindmetingen?
·       Mag de KBG inspraak bij de meetlocaties? Ook bij geluid?
·       Het zou goed zijn ook over oudere metingen van geluid te beschikken, om de toename van overlast door de jaren heen te kunnen bepalen.


Verslag Klankbordgroep Den Bosch,  project PHS Meteren-Boxtel
Kennisverdiepende sessie GeluidDatum overleg:                          
7 april 2014

Deelnemers klankbordgroep
Mariska de Rouw
Tjeu Grefkens
Frans Spoor
Annemarie Bon
Bart van de Ven
Jan Verkuylen
San de Kort
Martin Berens
Rogier Leenheers
Willem van de Boogaard
Diana van Lieshout
Herman Krake
Toehoorder gem. Den Bosch
Johan Klaazen

Deelnemers Prorail
Hans Loonstra
Maarten Poos (expert trillingen / geluid)

Onafhankelijk voorzitter
Raymond Reesink

Verslag
Raymond Reesink
Vooraf
Gezien de informatiedichtheid van de “Kennisverdiepende sessies”  richt dit verslag – net als de vorige keer – op de gestelde vragen. Om een beter beeld te geven van wat er aan bod is gekomen is dit aangevuld met een overzicht (in steekwoorden) van de besproken onderwerpen.
Aan het eind van het verslag een opsomming van de aandachtspunten vanuit de klankbordgroep, de vragen aan Prorail, en de gemaakte afspraken.


TERUGBLIK/AANVULLING OP KENNISVERDIEPENDE SESSIE TRILLINGEN

Meten
·       Wordt in de rapportages over trillingen onderscheid gemaakt tussen personentreinen en goederentreinen? 
·       Klankbordgroep vraagt om rapportage van de verschillen tussen goederentreinen en personentreinen (zie aandachtspunten) 
·       Worden de metingen van het RIVM ook meegenomen?  
·       Zijn de metingen naar trillingen  24 uurs metingen?
·       Vereisen personentreinen andere maatregelen dan goederentreinen?
·       Wordt gemeten met 100 km per uur? Zijn verschillen in snelheden te extrapoleren?
·       Zijn appartementen in een complex een losse  wooneenheid? (besproken: wanneer is iets een woonheid.)


Gedifferentieerd rijden
·       Wanneer gaat de proef naar gedifferentieerd rijden in de avond en de nacht in? 
·       Worden de effecten van gedifferentieerd rijden meegenomen in de metingen?
·       Vanaf waar gedifferentieerd rijden?
·       Laat gedifferentieerd rijden zich afdwingen?

Besproken m.b.t gedifferentieerd rijden:
·       Overleg tussen gemeente / Minister / Prorail over afstemming tussen gedifferentieerd rijden en lopend onderzoek in kader van project PHS;
·       Verschil tussen interne / en externe veiligheid in relatie tot afdwingen snelheden: minister mag o.g.v. Spoorwegwet besluit nemen over interne veiligheid, niet vanwege de externe veiligheid; milieu is nog geen afweging in de Spoorwegwet, tenzij het gaat om de interne veiligheid. 
·       Gemeente Den Bosch heeft suggestie gedaan aan Minister om tegelijk de proef met gedifferentieerd rijden te doen en de wet aan te passen.

Uitgangspunten
·       Mensen die in het gebied wonen dat buiten Sporen in Den Bosch viel zijn in het nadeel, daar geldt de huidige situatie als uitgangspunt. Kunnen we dat nog aanvechten?  
·       Van wie zijn de uitgangspunten?

Hier besproken:
verschil tussen VPer, Vmax,  gevolgen van soort, aantallen / lengte treinen voor Vper en Vmax. Onderscheid tussen hinder voor personen, schade aan gebouwen.
Verschil in maatregelen voor goederentreinen, personentreinen.

Discussie over meetlocaties
·       Kunnen de meetlocaties worden gedeeld?
·       Kunnen de voormetingen uit 2011 beschikbaar worden gesteld? (Onderdeel van Sporen in Den Bosch, is te raadplegen).
·       Kan de  KbG invloed krijgen op de meetlocaties?

Hier besproken: rol van privacy bij delen meetlocaties, inzet onafhankelijk bureau bij bepaling meetlocaties.  De discussie over meetpunten speelt vooral voor geluid; gaat om inbrengen lokale omstandigheden. 


THEMA GELUID

·       Hoe kun je snelheidsprofielen bepalen?  
·       Op elk baanvak geldt een maximumsnelheid; wie houdt dit in de gaten? 
·       Er zit verschil in de kwaliteit van goederentreinen; Neem je ook de leeftijd, kwaliteit van treinen mee?
·       Als het in 2020 niet gelukt blijkt te zijn om het aantal van 80% stillere treinen te rijden, wat dan?

Hier besproken: wat wordt er gemeten; dienstregeling zorgt voor snelheidsprofiel waarmee gerekend wordt; verschillende treinen krijgen eigen geluidsprofiel.  Onderscheid bij goederentreinen tussen type 4 treinen met gietijzeren balken en treinen met kunststof remblok; rol nalevingsverslag in het handhaven.


Beleving  
·       Hoe gaan jullie om met het verschil  tussen geluidsbeleving en rekenmodellen? (Verwijzing naar  onderzoek in Vught, TNO)
·       Wat is de absolute max?
·       Hoe kom ik er achter of ik op de saneringslijst sta? Kun je dat zelf opzoeken?

Hier besproken: systematiek metingen; rol geluidsproductieplafonds; verschil Wet Geluidhinder en Wet Milieubeheer; rol Register, Meerjarenprogramma Geluidssanering;   onderscheid tussen kijken naar projecteffect, gekoppelde sanering, autonome sanering.  
Sanering staat op de Raillijst, op te zoeken bij Bureau Sanering Verkeerslawaai.

Maatregelen
·       Niet altijd willen mensen een scherm, i.v.m. uitzicht. Wordt dat meegewogen?
·       Is inbreng in de hoogte van de schermen mogelijk, en wel altijd gewenst? 
·       Waarom zijn er geen raildempers aangebracht toen vorig jaar het spoor drie weken stil lag?
·       Achter het huis is het geluid in mijn beleving hoger dan aan de voorzijde, wordt daar rekening mee gehouden?
·       Kunnen we invloed uitoefenen op waar gemeten wordt?
·       Wordt rekening gehouden met cumulatie?  

Besproken: aard maatregelen, doelmatigheid bron en overdrachtsmaatregelen, reductiepunten en maatregelpunten; rol stedenbouwkundige visie. Verschil tussen meten en berekenen geluidsbelasting. Cumulatie geluid weg en spoor; kruisende infra. Afwegingen bij spoorbrug.Inhoudelijke vragen aan Prorail die aan het eind zijn gesteld (om mee te nemen naar volgende sessie):
·       Kan Prorail de argumenten voor begrenzing destijds van Sporen in Den Bosch meedelen? (omdat ze ook consequenties hebben voor de waarden in het heden, waar je mee moet rekeningen). De gehanteerde uitgangspunten destijds, momenten/aantallen die als referentie werden genomen.
·       Welke aannames worden in het onderzoek aangehouden over de zwaarte, lengte, snelheid van treinen?


 Zorgen / aandachtspunten klankbordgroep
·       De klankbordgroep stelt vast dat politieke druk nodig is om de gehanteerde normen te betwisten; 
·       Langs de hele Betuwelijn staan geluidsschermen, in Den Bosch mogen de goederentreinen rijden zonder schermen ze wel rijden.  Wat de kbg betreft is de keuze om door dit gebied te rijden niet goed onderbouwd . Hoeveel mensen worden gehinderd / mogen gehinderd worden?
·       De klankbordgroep vraagt aandacht voor wat er gebeurt als niet de 80% procent stillere treinen worden gehaald? Wat is de geluidsbelasting bij 50% of 30% stiller materieel? Het zit niet in de opdracht van Prorail om dit uit te zoeken. De klankbordgroep vindt dat verschillende scenario’s zouden inzichtelijk moeten worden gemaakt.
·       Oproep aan mensen van Prorail om als doorgeefluik te (blijven) functioneren voor geuite aandachtspunten en zorgen.


Afspraken:
·       Lijst delen die door Prorail intern gebruikt wordt om bij te houden in hoeverre vragen aan de orde zijn geweest / zijn beantwoord.
·       Link naar het nalevingsverslag bij het verslag van de sessie.
·       Onderscheid maken tussen inhoudelijke vragen en aandachtspunten vanuit de klankbordgroep (zie de twee alinea’s hierboven).

Agenda en timing volgende sessie
·       Afgesproken wordt eerst de sessie over Planschade en nadeelcompensatie te houden (nadat dit in Vught aan de orde is geweest). Gedacht wordt aan een sessie medio mei.
·       Daarna een sessie over externe veiligheid en overgebleven punten met betrekking tot trillingen en geluid. Ook moet op de agenda: de communicatie met de achterban.Geen opmerkingen: