woensdag 7 januari 2015

Actueel

Bedrijfsspooraansluiting

Stijgende kosten, toenemende onzekerheid en onvoldoende prioriteit zorgen ervoor dat handels- en productiebedrijven hun goederen steeds minder over het spoor laten vervoeren. Verladersorganisatie EVO wil daarom dat staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu maatregelen neemt.
EVO Bedrijven keren het Spoor de rug toe !

Aanstaande woensdag 22 april  Aanvangstijd is 19:30 uur.
vindt in de Raadszaal van de gemeente ’s-Hertogenbosch een Informatiebijeenkomst plaats over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).
Het doel van de bijeenkomst is alle raadsleden aan te sporen en te informeren over het PHS. De bijeenkomst zal de basis vormen voor de toekomstige besluitvorming en beslissend zijn voor de wijze waarop de gemeente ons gaat steunen. Om de gemeente te laten zien dat PHS erg leeft onder de bewoners roepen we iedereen uit de Vughterpoort op naar de bijeenkomst te komen‎!


zie: www.norail.nl


Botsing tussen passagiers- en goederentrein - Eén lichtgewonde
Bij Tilburg heeft zich ter hoogte van het Reitseplein op 6 maart 2015 rond 16.45 een treinbotsing voorgedaan tussen een passagiers- en een goederentrein. De goederentrein bevat lpg, een kleine hoeveelheid lekt uit de trein. Het Reitseplein ligt tussen de stations Tilburg University en het Centraal Station in Tilburg.

Ik zei toch al: als het kan gebeuren, dan gebeurt het ook.
En dan nog iets: lees aandachtig wat de overheid communiceert:
·      -  de stof is niet schadelijk voor de volksgezondheid;
·      -  bewoners wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden.

Henk Schuurs

Brandbrief over veiligheid op het spoor - Gemeente Tilburg


Tijd voor een breed debat over goederentreinen
Er moet alsnog een maatschappelijk debat komen over nut en noodzaak om goederentreinen door stedelijke gebieden te leiden.
Programma Hoogfrequent Spoor bestaat uit twee delen namelijk personentreinen en goederentreinen over bestaand spoor. Vreemd genoeg gaat het er in de acceptatiecampagne tot nu toe vrijwel alleen over personentreinen. ‘Reizen zonder spoorboekje’ is bekend bij elke Nederlander. Over de enorme toename van goederentreinen over hetzelfde spoor is het vooralsnog doodstil. Bewoners, gemeenten en provincies worden de komende jaren opgezadeld met een toenemende hoeveelheid goederentreinen.
Het goederentreinoffensief vloeit rechtstreeks voort uit het akkoord dat een tiental jaar geleden werd gesloten door economisch belanghebbende organisaties en het kabinet. Zij kwamen overeen het bestaande spoor grondig uit te gaan nutte. Het spoor moest 24 uur per dag worden gebruikt. Er was in de avond en nacht voldoende capaciteit over die gevuld kon worden met goederentreinen. Door snelheidverhoging van goederentreinen zouden overdag de personentreinen minder of geen problemen ondervinden. Winst aan alle kant.
Als vervoerders, ProRail, Keyrail, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, decentrale overheden, verladers en het Strategisch Platform Logistiek de handen zo gretig ineen slaan, is dat een reden voor argwaan. De tegenkrachten zijn immers ingekapseld. Het debat komt niet meer van de grond en de burger wordt met voldongen feiten geconfronteerd.
Ja, het is een prima idee het spoor efficiënt te gebruiken en daar is in principe niets mis mee. Maar het blijft de vraag of goederentreinen door stedelijke gebieden te leiden wel acceptabel is. Vrachtwagens met gevaarlijke stoffen worden door de overheid terecht uit binnensteden geweerd. Hoe kan het dat dezelfde overheid wel treinen met gevaarlijke stoffen door een binnenstad laat rijden? Treinen met volumen vele malen groter dan een vrachtwagen. Hebben we daarvoor niet de peperdure Betuweroute aangelegd? Hoe kan het dat bulk goederen zoals ertsen en kolen niet per schip worden vervoerd? Schepen gaan niet dwars door binnensteden, maken minder geluid en veroorzaken absoluut geen trillingen.
In Groningen hebben bewoners meer dan twintig jaar gestreden om aan te tonen dat hun huizen kapot gingen van de aardbevingen. Aardbevingen die veroorzaakt worden door gasonttrekking uit de bodem. Bewoners beschrijven de bevingen ‘alsof er een zware goederentrein langs je huis dendert’. Investeren in beperking van de eventuele gevolgen was onbespreekbaar. De economie van het project, de gaswinst, stond voorop. Afwaardering van woningen en zelfs onbewoonbaar verklaarde woningen zijn het gevolg. Het is nu al een feit dat zware treinen de huizen doen trillen en dat mensen elke nacht worden wakker geschut. Bewoners maken zich terecht zorgen over de gevolgen voor huizen, de veiligheid en hun gezondheid.
De vrijheid van verkeer van goederen en personen binnen Europese lidstaten leidt tot goederentreinen door steden. Dat is voor vervoerders de goedkoopste en kortste weg. Daarmee wordt een ander Europees fundamenteel recht geschonden, namelijk de rechten van de mens. Mensen hebben er recht op om veilig en ongestoord in hun huis te kunnen slapen.
Het RIVM rapport van februari 2015 stelt specifiek dat treinverkeer de oorzaak is dat 270.000 Nederlanders in ernstige mate last van trillingen hebben. Daarom moet de vrijheid van goederenvervoer over bestaand spoor beperkt worden. Geen goederenvervoer, per vrachtauto of trein, door stedelijke gebieden.
Het zou goed zijn als er alsnog een breed debat op gang komt over nut en noodzaak van goederentreinen over bestaand spoor. Niet ProRail, als projectleider van PHS, of enig ander economisch belanghebbende mag over deze keuze gaan. Het zijn de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers die hierover een beslissing moeten nemen. De provincialenstaten verkiezingen bieden daartoe een uitgelezen kans.

Nico van den Heuvel


073 Nieuwscafé

Op maandag 9 maart debatteert Actiecomité Goederentreinen Nee (Diana van Lieshout) in het 073 Nieuwscafé in de Verkadefabriek.
Tegensprekers zijn:

1)   Directeur Koninklijk Nederlands Vervoer (de heer Toet)
2)   Wethouder Verkeer Den Bosch (de heer van Son).

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur.
U allen bent hiervoor van harte uitgenodigd!Diana van Lieshout spreekt in Commissie Ruimtelijke Ordening en Beheer


Hieronder: Zeer goede analyse. Nog steeds aktueel !!!!!!!

De hoofdkwestie is natuurlijk het ónzalige’ plan om anno 2015 het bestaande spoor dwars door bestaande steden en dorpen structureel te verzwaren ten behoeve van het goederenvervoer.

RWS legt de auto(snel)wegen buiten de bebouwde kommen aan.

Prorail bouwt spoorinfrastructuur uit die ooit -  voor 1900 - buiten de toenmalige dorpen en steden is aangelegd, maar thans binnen de bebouwde kommen ligt.  Tot ca 1970 liep de A2 dwars door Den Bosch en Vught. In  2015 plant Prorail  de ‘A2 van het spoor’ nog steeds dwars door Den Bosch en Vught.

Jan Verkuylen.


Hieronder zijn zienswijze op "Sporen in den Bosch"

Van: Jan Verkuylen (Bureau Verkuylen) [jverkuylen@bureauverkuylen.nl]
Verzonden: woensdag 10 oktober 2012 22:31
Aan: Centrum Publieksparticipatie
Onderwerp: zienswijze spoorplannen Den Bosch Vught Boxtel etc.
Geachte verantwoordelijken,
Ondergetekende heeft de informatieavond 20 september jl in Den Bosch bezocht.Van de zijde van Prorail cq het ministerie was het een professioneel goed geregisseerde avond. De toelichtingen waren duidelijk. De vragen werden allemaal beantwoord.
Ondergetekende heeft zijn verbazing uitgesproken dat over wat met de spoorlijn Meteren -Den Bosch -Boxtel etc te gebeuren staat. Ondergetekende is nog betrokken geweest bij de lobby naar minister May-Weggen voor de aanleg van de Betuwelijn vanuit het Brabantse belang om de Brabantse steden te verlossen van het goederenvervoer. De Betuwelijn is er, maar het goederenvervoer door Brabantse steden blijft. Miljoenen worden geinvesteerd in de uitbouw van de spoorinfrastructuur Meteren, Den Bosch, Vught, Boxtel Einhoven en verder. Dit is een investering voor meerdere generaties. Een investering op een verkeerde plaats. Waarom niet gewacht op meer afstemming in Rijnland-Westfalen en gezamenlijke bekostiging daar. Rijnland Westfalen zegt neen volgens de informatie. En wat als Brabant ook neen zouden hebben gezegd. Het is zeer teleurstellend dat de Brabantse bestuurders hieraan hun fiat hebben gegeven.
Door de grootschaligheid worden de plaatsen Den Bosch, Vught en Boxtel sterk aangetast. Stedenbouwkundig worden ze structureel "uiteengereten". De leefbaarheid wordt over brede zones aangetast. De geluidsbelasting is al erg hoog. Deze wordt nog hoger. In Den Bosch komt een hoge fly-over in de spoorlijn richting Nijmegen die al op een dijk ligt. Dus hier wordt nieuw hoogspoor aangelegd,terwijl elders juist gekozen wordt voor tunnels.
De technische antwoorden "Voldaan wordt aan de geluidsnormen" "De geluidsplafonds zullen niet worden overschreden" zijn deprimerend. De normen zijn ingewikkelde berekeningen en worden niet kwalitatief gebruikt, maar als een vehikel om bezwaren te ontkrachten. Wie doorziet de normen. Wie houdt zich aan de normen. Rond de milieunormen hangt een Kafka-sfeer. Alom wordt onderkent dat de stedelijke bevolking overbelast wordt met lawaai. Honderdduizenden mensen slapen slecht vanwege het geluid van de autowegen en de spoorwegen. Voor deze mensen gaat geldt "nooit meer goed slapen". Vermoeide mensen worden depressief, nemen pillen en/of springen voor de trein ....
Het huisvestingsbeleid in Nederland heeft geresulteerd in een behoorlijke woning voor de meeste Nederlanders. De steden en dorpen functioneren stedenbouwkundig eveneens ook behoorlijk. Maar de grootschalige hoofdinfrastructuur van autowegen en spoorlijnen doorsnijdt als een autonoom netwerk de landelijke en stedelijke gebieden met een zeer negatief effect op de leefbaarheid van Nederland. Overal herrie, overal licht, De kwaliteit van het leefmilieu leven zakt. Dove gevels om het geluid buiten te houden. Zitten op tuin of balkon is voor honderd duizenden onaangenaam. Waar kun je zijn om tot rust te komen?
Er Is een structurele onevenwichtigheid ontstaan tussen het leefmilieu van de individuele burger en de grootschalige infrastructuur. De grootschalige infrastructuur en het stedelijke gebied van de steden en dorpen zijn slecht op elkaar afgestemd. Rijkswaterstaat en Prorail zijn technische instanties. Hun vak is niet stedebouw met als taak aangename leefmilieus te creeren cq te behouden. Ze krijgen teveel "vrije" ruimte.. van de wetgever om hun taak monofunctioneel uit te voeren. Waarom een verhoging naar 130 km op autosnelwegen. Ze blijven onder het plafond van de regels. Dit is toch eenzijdig onbehoorlijk technisch zonder gevoel voor mensen die een aangenaam willen wonen. Ik zou niet graag voor RWS of Prorail werken en meewerken aan zo' n belastende uitbouw van spoorwegen en autowegen. De nieuwe grote opgave in de stedenbouw in de "stadsstaat Nederland" is een vernieuwing van de integratie van de grootschalige infrastructuur in de stedelijke en landelijke gebieden. In de stedelijke regio Den Bosch -Vught zit het goed fout. De samenkomst van de auto(snel)wegen en spoorwegen overrompelen de kleine stad Den Bosch en het woondorp Vught.
Ondergetekende spreekt uit ervaring. Hij werkt als stedenbouwkundige en woont in Den Bosch nabij de A2 en het hoogspoor naar Nijmegen. Dag en nacht ligt er een last van lawaai. De recente toename van het treinverkeer is zeer hinderlijk. Dit wordt nog uitgebreid, zonder dat geluidsvoorzieningen worden getroffen. Het ergste zijn de nachtelijke goederentreinen die leiden tot "nooit meer goed slapen",
Naar mijn mening is op dit moment in grote delen van Nederland de geluidshinder de ergste milieuvervuiling. Bestrijding hiervan zou de hoogste prioriteit moeten krijgen. Om te beginnen zouden minstens de nachtelijke goederentreinen verboden moeten worden. Nachtvluchten zijn toch ook verboden.
Samenvattend houdt mijn zienswijze in dat de keuze voor de uitbouw van de lijn Meteren -Den Bosch -Boxtel etc;
-stedenbouwkundig gezien een structurele aantasting betekent van Den Bosch en Vught;
-de normen geluidshinder veel te licht zijn;
-en meer algemeen het voorstel: nachtelijke goederentreinen te verbieden.
Met vriendelijke groet,
Jan Verkuylen
Bureau Verkuylen BV
Stedenbouw, Landschap en Architectuur

073-6230434

jverkuylen@bureauverkuylen.nl

www.bureauverkuylen.nlIn de Media: PHS Meteren Boxtel (11-12-2014)AD 25-11-2014


Klik op artikel om te vergroten

Hr Lak: Het Nederlands spoor is al erg duur en omdat ‘de Betuwelijn op de schop gaat’, ‘ondervindt het goederenvervoer daar hinder van en dus verhogen we de tarieven op het spoor met 13%” ???

DUS Een goed reden om meer vervoer per Rijnaak te promoten.
Immers
Bijna de helft van het tonnage dat van Rotterdam naar het achterland gaat omvat Steenkool, IJzererts en Schroot (CBvS). Dus niet bepaals economisch hoogwaardige producten maar wel met een grote impact op de omwonenden van het spoor

Brabants Dagblad 5 november 2014


Overlast Spoor Vughterweg 53 - 67

Geplaatst 1 november 2014 namens Bert (L.J.M.) Rosendaal (Vughterweg 57)

Na afloop van de Algemene Leden Vergadering van Buurtvereniging Vughterpoort in het gebouw van Brand Loyalty heb ik even met een gastspreker over ons probleem voor wat betreft ‘bonken’ in het spoor ter hoogte van de woningen Vughterweg 53 tm 67 te ‘s-Hertogenbosch gesproken.

Sinds de werkzaamheden aan en langs de sporen op het traject ‘s-Hertogenbosch – Vught (direct grenzend aan de achterzijde van boven vermelde woningen), waarbij nieuwe portalen zijn aangebracht, railsen zijn doorgezaagd, leidingen en bakken/kisten langs de sporen in de grond zijn gelegd etc., is er een grote toename van geluidsoverlast en trillingen door passerende treinen.
De nieuwe lassen in de railsen zijn niet goed en mogelijk is er zelfs sprake van breuken in de railsen, waardoor passerende treinen een hard gebonk cq ‘kedeng’-geluid en trillingen veroorzaken.

Tot op heden is door mij, mede namens bewoners van genoemde woningen, onderstaande ondernomen om dit probleem verholpen te krijgen.

- Op 25 april 2014 heb ik namens de bewoners van deze geluids- en trillingsoverlast melding gemaakt bij de heer M. Hendriks van Publiekscontacten van ProRail. Er zou een aannemer op afgestuurd worden om dit   probleem op te lossen.

- Op 08 mei 2014 was het probleem nog steeds niet verholpen en heb ik hier weer melding van gemaakt bij de heer Hendriks. Hij vertelde dat er in week 25 (16 tm 22 juni 2014) een 52-urige buitendienststelling zou zijn en dat dan alles gerepareerd zou worden.

- Op 23 juni 2014 was dit probleem nog steeds niet verholpen. Ik heb van de plekken in de railsen, aan de achterzijde van de woningen Vughterweg 59 en 61, foto’s en film van passerende treinen met hun gebonk gemaakt en naar ProRail Publiekscontacten gemaild. De heer Hendriks had mij een ontvangstbevestiging hiervan gemaild en geschreven dat hij deze had door gestuurd naar zijn collega’s, die met deze kwestie belast waren en die de sporen inspecteerden.

- Op 02 juli 2014 heb ik bij de heer Hendriks van Publiekscontacten beklag gedaan dat er nog steeds geluidsoverlast door gebonk van passerende treinen achter onze woningen was.

- Op 27-28 juli 2014 werd het gebonk erger en op nog meer plaatsen (van onze woningen in de richting van de Loopbrug Isabellalaan). Weer gemaild en verzocht om een spoedige oplossing.

- Op 29 juli 2014 geeft mevrouw J. Smits mij antwoord dat op 4-5 augustus en 28-29 augustus 2014 ‘lijnlassen’ vervangen zouden worden.

- Op 04 september 2014 zag ik dat op diverse plaatsen ter hoogte van de loopbrug nieuwe stukken rails en lassen waren aangebracht (zie bijgevoegde foto’s 5434 en 5436)  

5434


5436

en waarmee het gebonk daar (nagenoeg) was verholpen. Op de plekken achter onze woningen, ter hoogte van het witte ronde, met zwart omrande, spoorverkeersbord (zie bijgevoegde foto 5432)

5432
en de bakken/kisten langs de railsen, was nog steeds niets gedaan. Het gebonk was/is daar nog steeds aanwezig.

- Op 07 september 2014 heb ik van deze plek weer foto’s van de verhoogde bakken/kisten in de grond naast de rails en de openstaande railsverbindingen gemaakt en naar Publiekscontacten gestuurd.

- Op 15 september 2014 mailt Hendriks dat hij het vervelend vond dat de geluidsoverlast nog steeds niets was opgelost. Al mijn info en foto’s had hij weer doorgespeeld naar collega’s die het spoor inspecteren. Hij
  zou mij berichten indien hij een inhoudelijke reactie had ontvangen.

- Op 25 september 2014 heb ik gebeld met de heer Hendriks en hem gevraagd waarom het geluidsprobleem achter bij onze huizen nog steeds niet was verholpen? Probleem veelvuldig door mij gemeld/aangekaart en dit speelt nu al vanaf april 2014!  De later gemelde plekken met bonk-problemen op genoemd spoortraject zijn wel hersteld of verbeterd!

Hendriks zei dat hij alles had doorgespeeld naar de assistent trajectmanager + aannemer, die er mee bezig zouden zijn. Hij mocht mij van deze personen geen namen, telnummers of e-mailadressen verstrekken.
Aan Hendriks gevraagd of ik het Ministerie moest aanschrijven? Hij raadde mij aan om dit probleem via de Gemeente aan de kaak te laten stellen. Ik heb hem gevraagd, omdat ProRail toch beheerder en veroorzaker is, waarom de Gemeente hierbij betrokken moest worden. Volgens Hendriks had de Gemeente regelmatig contact met ProRail en kon zij meer druk uit oefenen.
Ik zei Hendriks dat wij door dit gebonk al vanaf april 2014 tot op heden een slechte nachtrust hadden en ook wanneer wij in onze tuinen zijn, ondervinden wij hiervan heel erg veel overlast.
Volgens Hendriks was het een moeilijke kwestie omdat er in dit geval meerdere partijen bij betrokken waren!? Vervolgens heb ik Hendriks verzocht de traject-manager mijn gegevens te verstrekken om hem/haar dan maar met mij contact op te laten nemen. Hendriks zou dit doen, maar ik ben daarna nooit over dit probleem door een manager van ProRail benaderd.

- Op 02 oktober 2014 wederom naar Publiekscontacten gebeld en naar chef-manager-baas gevraagd. Een teamleider zou mij terug gaan bellen.

- Op 06 oktober 2014 gebeld door teamleidster Publiekscontacten mevr. E. Jonker. Zij wilde eerst het dossier bekijken en zou mij terug bellen.

- Op 16 oktober 2014 deelde mevr. Jonker mee dat de ‘inspecteur-baan’ = technisch verantwoordelijke zelf ter plekke wilde gaan kijken.

- Op 29 oktober 2014 deelde mevr. Jonker mee dat volgens inspecteur-baan:
    - de lassen in de railsen wel goed zouden zijn;
    - de lassen bij genoemde bakken/kisten zgn. ES-lassen waren en dat deze ook goed waren;
    - dacht dat het geluid tussen het NS-geluidsscherm en de geluidsmuur Randweg meer en anders was;
    - het geluid mogelijk door deze muur en de loopbrug Isabellalaan weerkaatst zou worden.

Ik heb mevr. Jonker meegedeeld dat dit onbestaanbaar was, omdat het NS-geluidsscherm er al meer dan 20 jaar stond, dat de geluidsmuur Randweg en de loopbrug Isabellalaan er ook al vanaf 2010 waren en dat genoemde bonken voor de spoorwerkzaamheden van begin 2014 er niet waren. De extra geluidshinder die wij ervaren door dit bonken en daarbij de extra trillingen zijn tijdens cq direct na genoemde werkzaamheden in begin 2014 ontstaan.
Vervolgens heb ik mevr. Jonker nogmaals verzocht dit probleem op te (laten) lossen. Mevr. Jonker zou Relatiebeheer van ProRail hierover contact op laten nemen met de Gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Indien dit geluidsprobleem al niet opgelost kan worden, wat staat ons dan te wachten als het spoorboekloos rijden, PHS en de uitbreiding met een 4e spoor gerealiseerd zijn? Er zullen in de nabije toekomst misschien meer en nog grotere problemen ontstaan, die dan ook niet opgelost (zullen) worden?

Deze geluidshinder gaat ten koste van onze (nacht) rust, woon- en leefgenot en onze gezondheid.

De waarde van onze woningen zal door bovenstaande enorm dalen en misschien zelfs onverkoopbaar worden. Er zal sprake van planschade zijn!

Gemeente, wij willen u hierbij verzoeken om stappen te ondernemen om ProRail op korte termijn aan te zetten tot het treffen van adequate maatregelen, zodat deze (extra) geluidshinder (gebonk) en trillingen weg genomen worden.

Mogelijke oplossingen:
na hernieuwd onderzoek geluidssituatie (elke 5 jaar, laatste in 2011), waar wij, door deze kwestie, nu al in plaats van in 2016 dringend aan toe zijn:
- de lassen-openstaande railsen ter hoogte van de bakken/kisten vernieuwen-veranderen-verbeteren;
- geluidsscherm van ProRail-NS, tevens in verband met de komst van een 4e spoor, het spoorboekloos rijden, het PHS en vanwege de Boog Meteren-Boxtel , waardoor een veel grotere intensiteit spoorgebruik, verhogen tot minimaal 4.00 m. boven maaiveld;
- gedifferentieerd rijden van zowel goederen- als personentreinen.

Overigens is, zoals gesteld werd tijdens boven vermelde vergadering, tot op heden noch door het Rijk noch door ProRail toenadering met bewoners gezocht voor het maken van een 0-opname met betrekking tot de GeluidsProductiePlafonds.
Heeft u hier misschien al iets over vernomen?

Gaarne uw antwoord van alle betrokkenen.
Reactie van Hans Loonstra Prorail (9-12-2014)

Geen opmerkingen: