zondag 2 november 2014

Nico van den Heuvel


het is een lange weg;
het is een moeilijke weg (juist ook in hoe wij met elkaar omgaan!);
het is een winbare weg: de idiotie van goederentreinen door onze steden is evident voor elk denkend mens.

Dus gaan wij door,

Actiecomité Goederentreinen Nee

Verweer bij Raad van State betreffende Tracébesluit SidB (26-05-2011)
Aantekening Nico:
De uitkomst van de Raad van State is dat er in de nacht capaciteit genoeg is en dat er daardoor langzaam kan worden gereden. Overdag moeten de goederentreinen een hogere snelheid hebben om zich soepel tussen de passagierstreinen te kunnen voegen. Op die manier is er geen ‘overlast’ op het passagiersvervoer. Echter door ‘rijden zonder spoorboekje’ wordt er ruimte gecreëerd voor de goederen want deze kunnen dan voorrang krijgen. De passagierstrein komt gewoon een minuutje later aan of gaat wat later weg om de goederentrein te laten passeren.

Het langzaam rijden zal alle ongewenste factoren van het goederenvervoer drastisch verlagen. ProRail beroept zich echter op de wet en zegt dat ze alleen verantwoordelijk zijn op de veiligheid van eigen werknemers, de treinen en de rails. Conform de spoorwegwet en dat ze niet langzaam hoeven te rijden want de veiligheid van werknemers, treinen noch rails zijn in het geding.

Heel simpel:
Basisnet staat bol van aannames, afspraken/convenanten en verwachtingen. We hebben een gebied ‘spoorzone ’s-Hertogenbosch’ daar is met de berekening van 2010, en volgens mij Duitse normen en wetgeving, vastgesteld dat het groepsrisico 4,9 is. Nu heeft hetzelfde gebied volgens Basisnet plotseling een groepsrisico van 0,8. Rara politiepet, eh pliesiepet, wat is er gewijzigd!??


Op 18 december 2013 heeft Nico van den Heuvel, tijdens de Algemene Vergadering van de Blb/wijkraad, een exposé geven over de consequenties van het uitbreiden van het vrachtvervoer per spoor voor de bewoners van de binnenstad van 's-Hertogenbosch e.o.

Introductie:
Het Basisnet gedefinieerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Basisnet         (Nota vervoer gevaarlijke stoffen)

Quote van deze site:
Basisnet
Het Basisnet houdt in dat er in Nederland trajecten worden aangewezen waarover het transport van gevaarlijke stoffen ongelimiteerd moet kunnen plaatsvinden, terwijl er daarnaast ook delen worden aangewezen waar slechts beperkt transport mag plaatsvinden, omdat hier juist de bebouwing nabij de infrastructuur voorrang krijgt. Het Basisnet is een project dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu in overleg met gemeenten, provincies en het bedrijfsleven uitvoert. De definitieve ontwerpen voor Basisnet Water, Weg en Spoor zijn aan de Tweede Kamer aangeboden.
Deze trajecten zijn in Europees verband bekend als ‘goederencorridors’. Merk op dat Maasvlakte 2 gebouwd wordt en dus zijn spullen kwijt moet. De doorvoer/transito is een zeer belangrijke inkomstenbron voor Nederland BV. Vastgesteld is dat het goederenvervoer op de corridors voorrang heeft op het personenvervoer.

In de bijlage, 2012-06-11, geeft het ministerie aan dat een Raad van State in een uitspraak het volgende definieert: ‘dat het doorgaande (goederen) treinverkeer geen deel uitmaakt van een emplacement’.
Anderen beperken zich tot het ‘Bossche emplacement’ in samenhang met het Basisnet.

Mijn reactie op de antwoorden die gegeven zijn. Bijlage 2013-06-28.

Ad 1. De Raad van State geeft aan dat er geen capaciteitsbeperkingen zijn in de nacht. Dus kan er langzaam gereden worden. Het ministerie, bijlage 2012-09-07 laatste alinea, geeft aan dat de Raad van State geen directe ‘opdracht’ geeft en langzaam rijden dus niet uitvoert. Bosschenaren hebben niets aan zelfredzaamheid met websites en communicatieplannen. Het ALARA principe moet prefereren. Pas de snelheid zodanig aan dat er altijd een groepsrisico van 1 ontstaat.

Ad 2. Er is inderdaad (nog) geen risicoplafond vastgesteld maar wel is er een groepsrisico vastgesteld van 4,8. Dit maximum is vastgesteld binnen het project ‘Sporen in Den Bosch’. ProRail houdt zich daar stevig aan vast. Ofwel als treinen veiliger worden dan mag (gaat) de capaciteit omhoog. Zolang er geen wijzigingen in de Bossche rail lay-out nodig zijn blijven deze gegevens leidend. Autonome toename over bestaande lijnen worden immers nooit verwerkt.

Ad 3. Zie de duidelijke quote ‘emplacement’.

Ad 4. Geen commentaar; wettelijk verplicht.

Ad 5. Opnieuw Basisnet interessant geïnterpreteerd. Basisnet is het AANWIJZEN van goederencorridors.
Onderstaand artikel, 1 juli 2013, gaat daarop in:
Brandbrief Halderberge en Moerdijk naar Eerste Kamer over Basisnet
OUDENBOSCH/ZEVENBERGEN - De gemeenten Halderberge en Moerdijk trekken aan de bel bij de Eerste Kamer over de gevolgen van het Basisnet Spoor voor Oudenbosch en Zevenbergen.
De veiligheid en leefbaarheid in deze plaatsen verslechtert door de enorme toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor.
Over de spoorlijn, die dwars door Oudenbosch en Zevenbergen loopt, rijden nu minder dan 10.000 ketelwagons met gevaarlijke stoffen per jaar. Door de vaststelling van het Basisnet, dat vandaag in de Eerste Kamer wordt behandeld, mag dit toenemen tot zo'n 50.520 ketelwagons gevaarlijke stoffen per jaar in 2020. Moerdijk en Halderberge hebben begrepen dat het aantal wagons op de spoorlijn Roosendaal-Dordrecht zelfs stijgt naar meer dan 100.000 ketelwagons in 2040 door de ontwikkelingen bij Mainport Rotterdam.
De gemeenten Halderberge en Moerdijk hebben samen met andere gemeenten de afgelopen jarem al talloze keren aandacht gevraagd voor de West-Brabantse situatie, met als inzet de realisatie van de ROBEL-lijn, een speciaal geschikte goederenspoorlijn door West-Brabant. De wethouders Cors Punt van Moerdijk en Bert Suijkerbuijk van Halderberge onderschrijven nut en noodzaak van het Basisnet maar vinden niet dat Oudenbosch en Zevenbergen er de dupe van moeten worden. Extra maatregelen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid daar zijn volgens de wethouders op zijn plaats. In een brandbrief aan de Eerste Kamer vragen de beide wethouders de maatregelen mee te nemen in de besluitvorming.
Bron: Bron

Deze toename geldt waarschijnlijk ook voor ’s-Hertogenbosch. We liggen immers op een belangrijke goederencorridor.

Ad 7. Zinloos geweld. Duitsland KAN de bestaande spoorlijnen niet upgraden naar de volle capaciteit van de Betuwelijn. Deze lijnen lopen dwarst door dorpen en steden waarbij de Duitse overheid wel rekening houdt met de veiligheid van haar inwoners. Ook een nieuwe spoorlijn is om dezelfde reden fysiek onmogelijk. Nederland heeft iets gebouwd met een overcapaciteit.

Op de laatste bladzijde in de tabel uit 2007 is de opmerking, dat het ammoniakvervoer afneemt per 1 jan 2010 correct.
Wat echter niet vermeldt wordt is dat deze cijfers OOK geen rekening houden met capaciteittoename door de boog van Meteren. (Maasvlakte 2)

Na Kamervragen over de capaciteit wordt op de vraag ‘wat wordt de mogelijke capaciteit bij aanleg van de boog van Meteren’ als volgt geantwoord. “In Japan is aangetoond dat door blokverkleining en spoorverdubbeling, wat door PHS wordt uitgevoerd, treinen met een tussenpozen van 10 tot 15 seconden mogelijk zijn”.

Feit; in 2020 gaan er volgens berekeningen 400 treinen per dag door Vught (en ’s-Hertogenbosch).
Bron: Bron

Nico van den Heuvel

Extra informatie:
Doorgaand Vervoer Risico, emplacement en basisnet

Tracébesluit "Sporen in den Bosch" Brief Ministerie aan Nico van den Heuvel


Verder van belang en antwoorden op dringende vragen:

Nico: Amendement overzicht: Amendement 32862, nr. 49
Het komt er kort op neer dat als de vervoerderstak het voor elkaar krijgt ‘veiliger’ te vervoeren mogen ze meer treinen langs laten denderen.
Amendementen overzicht

Geen opmerkingen: