maandag 3 november 2014

Gedifferentieerd rijden

Trillingen en Gedifferentieerd rijden 19-12-2017

Gedifferentieerd rijden

De gemeente ’s-Hertogenbosch wordt over een lengte van 8 km doorsneden door het spoortraject Meteren-Boxtel. Er leven er ruim 9.500 bewoners binnen de geluidcontouren van dit spoortraject. Ondersteund door Rijk en Provincie investeert de gemeente vanaf midden jaren ’90 fors in de ontwikkeling van de spoorzone, waaronder Paleiskwartier, Kop van ’tZand, Maasboulevard en Boschveld en Orthen-Links die in het kader van het GSB-beleid worden aangepakt. Na de afronding van deze projecten wonen er 12.500 bewoners binnen de Bossche spoorzone.
Voor ’s-Hertogenbosch in het bijzonder geldt dat zij binnen enkele jaren wordt geconfronteerd met twee tracébesluiten op het spoor. De werkzaamheden in het kader van Sporen in Den Bosch (SiDB) zijn nog niet afgerond, PHS is nu in voorbereiding. De (effecten van) beide plannen kunnen niet los van elkaar worden gezien. De gemeente ’s-Hertogenbosch zet zich daarom in op de bescherming van de leefbaarheid en veiligheid binnen de volledige spoorzone. Hiervoor wordt een zeer effectieve en doelmatige oplossing voorgesteld, namelijk het 'gedifferentieerd rijden’ van goederenvervoer. Concreet vragen we een beperking van de maximale rijsnelheid tot 40 km/h binnen het stedelijk gebied van 's-Hertogenbosch, in de avond­en nachtperiode. Dit is de meest kwetsbare periode voor de bewoners qua rust en veiligheid. Bovendien is de intensiteit van het reizigersvervoer veel lager dan overdag waardoor er voldoende capaciteit op het spoor is om de goederentreinen met een lagere snelheid door ‘s- Hertogenbosch te laten rijden. Gedifferentieerd rijden is nu alleen mogelijk als de veiligheid op het spoor in het geding is. Ook trillingen, geluid en (verhoging) externe veiligheid zouden een afwegingscriterium moeten zijn voor gedifferentieerd rijden, met name daar waar wettelijke maatregelen als “niet doelmatig” worden beschouwd. Om gedifferentieerd rijden door te kunnen voeren, is er een wetswijziging nodig van de Spoorwegwet en een wijziging van het Besluit spoorverkeer. We vragen de medewerking van de Provincie voor een effectieve lobby richting het Rijk, om deze wettelijke beperkingen op te heffen.

Dit staat in de brief van 14 mei 2014, die de gemeentes Boxtel, Vught en  's-Hertogenbosch hebben geschreven aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant.

Brief van de Gemeentes Boxtel, Vught en 's-Hertogenbosch aan de Provincie (14-05-2014)


Brief door wethouder Hoskam aan Mansveld overhandigd tijdens haar bezoek in Vught op 21 mei 2014

Brief Ministerie aan Geldermalsen over gedifferentieerd rijden (11-02-2013)


Ministerie antwoord Nico van den Heuvel (07-09-2012)


Opmerkingen en Strategie

Gedifferentieerd rijden
De gemeente ’s-Hertogenbosch pleit voor een zeer effectieve maatregel voor het beperken van geluid- en trillingshinder en de risico’s qua externe veiligheid, namelijk het ‘gedifferentieerd rijden’ in het stedelijk gebied van ’s-Hertogenbosch. Concreet vragen we een beperking van de maximale rijsnelheid van goederenvervoer (bij voorkeur tot 40 km/h) in de avond- en nachtperiode.  Dit is de meest kwetsbare periode voor de bewoners qua rust en veiligheid. We verwachten dat de intensiteit van het reizigersvervoer veel lager is dan overdag waardoor er voldoende capaciteit op het spoor zou moeten zijn om de goederentreinen met een lagere snelheid door ‘s-Hertogenbosch te laten rijden.

Gedifferentieerd rijden is nu alleen mogelijk als de veiligheid op het spoor in het geding is. Ook trillingen, geluid en (verhoging) externe veiligheid zouden een afwegingscriterium moeten zijn voor gedifferentieerd rijden. Om gedifferentieerd rijden door te kunnen voeren, is er een wetswijziging nodig van de Spoorwegwet en een wijziging van het Besluit spoorverkeer.

Op 17  juni jl. heeft het ministerie van I&M in het kader van PHS het  volgende besluit genomen:
in het overleg met de regio is afgesproken dat er een studie komt naar gedifferentieerd rijden specifiek voor het traject door ‘s-Hertogenbosch om de overlast voor omwonenden te beperken. Dit onderzoek wordt afgestemd en moet passen binnen het lopende landelijke onderzoek.”
Geen opmerkingen: