maandag 3 november 2014

Milieu

Milieu aspecten


Het onderhavige gebied valt helemaal binnen de habitat richtlijn. Dit heeft grote consequenties zoals blijkt uit het zogenaamde Briels Arrest.

Habitatrichtlijn Raad van Euopese Gemeenschappen 21-5-1992Nieuwsbrief Wro/Milieurecht Hekkelman advocaten.


Vergunning voor plan of project voor beschermd gebied – Compenserende maatregelen – Natura 2000-gebied ‚Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek’ – Project voor tracé van Rijksweg A2 ‚’s-Hertogenbosch-Eindhoven. Vraag: heeft deze uitspraak ook consequenties voor PHS Meteren Boxtel?


Raad van State; Tracébesluit A2 houdt stand. (10-12-2014)


Uitspraak Raad van State (10-12-2014)


Aerius Rekeninstrument Stikstofdispositie


Milieumythe rond Goederenvervoer en Betuweroute (Trouw)


CE Delft Milieuwinst op het Spoor
.......en is
nauwelijks informatie beschikbaar over de benuttingsgraad, het energiegebruik en de technische karakteristieken van goederentreinen.


1 opmerking:

Anoniem zei

Aan de blbwijkraad,

In het Brabants Dagblad las ik dat jullie bezig zijn om actie te voeren tegen de hinder die het PHS en de aanleg van de Corridor Meteren-Boxtel zal gaan geven.

Zoals waarschijnlijk bekend protesteren de gemeente Vught en SamenVoorVught (bundeling van bewonerswerkgroepen) niet tegen de komst van de goederentreinennen door Vught! Men denkt ten onrechte dat met een verdiepte ligging de gevolgen voor de leef- en woonomgeving zijn opgelost, terwijl er een verbreding moet komen van 3 naar 4 sporen op het traject tussen Den Bosch en de aftakking naar Tilburg, er een fly-over moet komen voor het traject naar Tilburg en de A65 ipv de huidige verdiepte ligging hoog over de sporen moet komen om een stuk verder de verdiepte ligging mogelijk te maken.
Niemand lijkt zich de negatieve effecten te realiseren op de luchtkwaliteit, de stedelijke en landschappelijke omgeving, de ecologie, omgevingslawaai, trillingen. Er is ook geen oog voor de gevolgen die dit heeft voor het Natura-2000 gebied ten zuiden en rondom Den Bosch (Bossche Broek, Moerputten en Vlijmense Ven) waar het spoortraject doorheen loopt.

Tot nog toe worden deze milieubezwaren afgedaan als onhaalbaar en indruisend tegen het economisch belang van Nederland, maar lijkt er nauwelijks iemand op de hoogte van de mogelijkheid om op basis van de Europese regelgeving en "het Arrest Briels" beroep aan te tekenen tegen de spoorplannen.
Op 15 mei 2014 concludeerde het Europese Hof dat de verbreding van de A2 onrechtmatig is en tot aantasting van zeldzame natuur in het Europese Natura-2000 gebied Bossche Broek, Moerputten en Vlijmense Ven leidt.
Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor de aanleg van de Corridor Meteren-Boxtel, omdat er daarmee een cumulatie van negatieve effecten optreedt in dit gebied.

Belangrijk is dan wel dat er actie wordt ondernomen door meerdere bewoners en groeperingen.
Omdat wij niet lijdzaam willen afwachten tot onze leef- en woonomgeving wordt aangetast hebben wij contact opgenomen met de Brabantse Milieufederatie. Deze wil de zaak de komende weken gaan bekijken. Belangrijk daarbij is dat meerdere groeperingen zich laten horen. Zijn jullie op de hoogte van deze milieuaantasting en de gevolgen die dit arrest kan hebben op de haalbaarheid van het wel of niet doorgaan van de spoorplannen?

Graag vernemen wij jullie reactie.

Met vriendelijke groeten,

Jonne en Marc Zoutendijk