maandag 3 november 2014

Gemeente Den Bosch

Hier de op 27 juni 2016 door het Gemeentebestuur verstuurde brief naar de staatssecretaris mevrouw Dijksma met het verzoek de herroutering Zuid-Nedeland (via Meteren-Boxtel) te heroverwegen.

22 april 2015 Exposé over PHS aan commissie gemeenteraad door Sonja de Jong
Inspreken Commissie Ruimtelijke Ordening en Beheer Gemeenteraad door Diana van Lieshout en Henk Schuurs
Verslag in Brabants Dagblad
(Klik op artikel om te vergroten, daarna rechtsboven X om terug te gaan)

Diana van Lieshout spreekt in Commissie Ruimtelijke Ordening en Beheer
Namens:Goederentreinen? Nee! 
Namens verschillende wijken: Binnenstad, Vughterpoort, ’t Zand, Paleiskwartier, Orthen, Maaspoort, Boschveld, minimaal 4500 woningen die ernstig zijn gehinderd.

Wij vragen van de gemeente Den Bosch om uitvoering te geven aan de motie van steun in November 2014:
   1.  Kritische vragen stellen over de Nut en Noodzaak van PHS aan zowel Provincie, Prorail als Ministerie van I&M;
2    2. Leefbaarheid woningen en gezondheid en veiligheid bewoners te waarborgen en daarvoor de benodigde gelden te verkrijgen/ter beschikking te stellen.

Ad 1 Kritische vragen Nut en Noodzaak PHS
-        Keuzevariant voor Den Bosch is niet goed onderbouwd.
-        Is de berekening bij de voorkeursbeslissing opnieuw gedaan na de stijging van de kosten door maatregelen in Vught? Maw is aanpassing Brabantroute en Arnhem-Elst nu niet goedkoper (ook ook vanuit aantal gehinderden, groter /langer gebruik van de BTW route en kortere afstand (Elst 50 km, Meteren-Boxtel 100 km).
-        We missen een adequate financiële rondrekening, waarin alle noodzakelijke maatregelen worden meegenomen (ook in Den Bosch, niet alleen in Vught).
-        Zijn de (naar beneden) bijgestelde prognoses voor het goederenvervoer aanleiding voor heroverweging van de plannen? Op basis van deze prognoses is de provincie Brabant 'gedwongen' mee te werken aan de bocht van Meteren. Tot voor kort 60-160 goederentreinen per dag, na half jaar door Minister fors naar beneden bijgesteld naar 30-80 treinen per dag.
-        Laag scenario gaat over 10 extra treinen, is dat de investering Meteren-Boxtel waard?
-        Intussen wordt er aan het derde spoor op de Betuweroute gewerkt, vanaf 2022 verdubbeling capaciteit tot bijna 200 treinen per dag. Overigens wordt de Betuweroute nu niet optimaal gebruikt! Dit heeft te maken met verouderde treinen die niet over de Betuweroute mogen en de kosten voor de vervoerder!
-        Royal Has Koning heeft onderzoek gedaan naar de kosten/baten voor Brabant, de reistijd baten analyse voor Brabant was EUR 276,8 mio. Hoe kunnen kosten/baten over 100 jaar berekend worden? Hoe zit die methodiek in elkaar? En hoe verhoudt zich dit tot de kosten van Vught?
-        Wanneer ontstaat er ruimte op de Brabantroute voor goederenvervoer en is daarnaar gekeken, wat maximaal mogelijk is op de huidige Brabantroute?
-        Het belang dat gehecht wordt aan de kwaliteit van wonen is gegroeid. In Den Bosch worden 4500 woningen geraakt door PHS. Het is een achterhaalde keuze om de infrastructuur uit te breiden om goederenvervoer door steden te laten lopen. Daarom is de bocht van Meteren een structurele fout.

A      Ad 2 Leefbaarheid woningen en waarboren gezondheid en veiligheid bewoners
-        Nu al geven de goederentreinen veel overlast: trillingen.
-        OZB 40% lager cf Rosmalen.
-        Kunnen in de binnensteden (door gemeenten) veiligheidseisen worden gesteld aan goederenvervoer, zoals dat ook kan met het vervoer over de weg?
-        Gedifferentieerd rijden invoeren, 40 km per uur door Den Bosch.
-        Is er Europese Regelgeving over nachttreinen zoals bij Schiphol waar ’s nachts niet gevlogen mag worden?
-        Geluidsruimte Brabantroute is onvoldoende voor alle goederentreinen. Is die ruimte er op Meteren-Boxtel dan wel? Ipv de Brabantroute met 5 goederen paden krijgt DB nu diezelfde 5 goederenpaden.
-        Wijken rond Brabantroute rekening gehouden met goederenvervoer, DB ontwikkeling van spoorzone.
-        Cumulatie van geluid meenemen. De som is meer dan het geheel der delen.
-        Om overlast van de bewoners te meten in plaats van te berekenen. Uit onderzoeken blijkt dat grote afwijkingen optreden van dergelijke berekeningen (o.a. onderzoek Vught 2013).
-        Een andere Beleidsregeling Trillingshinder Spoor welke echt werkt voor de problematiek, i.e. een beleidsregel welke is uitgeprobeerd en waarover de deskundigen het eens zijn, de 2% piekbelasting meenemen, toename van 30% is niet acceptabel en welke de tijd waarin de woningen zijn gebouwd (1930) in ogenschouw neemt.
-        De situatie te beoordelen zonder het doelmatigheidsprincipe. De bewoners worden met grote gevolgen geconfronteerd op gebied van hun welzijn, leefgeluk, financiële en lichamelijke gezondheid. Daarvoor moeten adequate maatregelen worden getroffen.
-        Een onafhankelijke instantie in het leven te roepen die dit proces begeleidt, de nut/noodzaak en schaden/impact beoordeelt, onafhankelijk van Prorail en het Ministerie van I en M zelf.

-        De indruk bestaat dat er de laatste tijd oudere/zwaardere locomotieven door Den Bosch rijden. Als er hogere eisen gesteld worden aan de treinen die over de Betuweroute rijden, betekent dit dat er ‘slechter’ materieel over Den Bosch komt rijden? 


Aan de Gemeenteraad 's-Hertogenbosch

Waar veelal aan voorbij gegaan wordt is de rol van de burgemeester in deze. Immers het is vooral aan de burgemeester als hoeder/beschermer van de veiligheid van zijn burgers om een stevige vuist te maken. De burgemeester is niet voor niets afkomstig uit 'meester van de Burcht'. Ofwel de plek waar burgers konden schuilen bij gevaar. Ook nu dreigt er gevaar voor zijn burgers en zou hij op kunnen zoniet moeten treden.

Waar in Vught burgemeester Roderick van de Mortel voorop liep om de ellende van die goederentreinen te verzachten voor zijn burgers heeft Ton Rombouts daar klaarblijkelijk niet veel zin in. Daar zit de angel. De roep vanuit Burgemeester en wethouders in niet hard genoeg. We worden in Den Haag daarom niet gehoord. Alleen met een stevige maatregel als 'U komt zo met uw treintje niet door 's-Hertogenbosch.' kan helpen om Den Haag naar ons te laten kijken. Burgemeester van Groningen durfde de aardbevingen ter sprake te brengen. Hij ging op de bres voor zijn burgers en Den Haag beweegt plotseling.

Hiervoor kan de burgemeester artikel 175 van de gemeentewet uit de kast halen. Hij kan zich verantwoorden door de bijzin die daarin staat. Bovendien in de laatste regel kan hij van de grondwet gestelde voorschriften afwijken. Veiligheid voor burgers is wettelijk erg belangrijk.

Artikel 175 Gemeentewet
1. In geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen of zware ongevallen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de burgemeester bevoegd alle bevelen te geven die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht. Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.

2. De burgemeester laat tot maatregelen van geweld niet overgaan dan na het doen van de nodige waarschuwing.

Lijkt me leuk dit te opperen in de raadsvergadering. Voorzitter, gemeenteraadsleden 'waarom gebruikt de burgemeester artikel 175 van de gemeentewet niet om een eind te maken aan deze onzin' Een leuke bom!
Of maak er een stevige Motie van, roep hem op artikel 175 te gebruiken om zijn burgers te beschermen. 10.000 bewoners staan pal achter je.

Namens Goederentreinennee,
Nico van den Heuvel


Brieven B&W en Gemeenteraad 's-Hertogenbosch betreffende het Spoor
Schade en hinder door spoortrillingen (Aug 2013)


Gemeenteraad partijen: Terugdringen Goederentreinen in 's-Hertogenbosch (5-11-2014)


Crisis en Herstelwet
Het merkwaardige is dat deze wet gevolgd wordt door de provincie Noord Brabant en door de gemeente 's-Hertogenbosch, maar dat de gemeente Vught in de persoon van de burgemeester en de provincie Groningen in de persoon van de commissaris van de Koning zich hieraan weinig gelegen laten liggen.Sporen in den BoschOverzichtskaart Sporen in den Bosch


Betreffende begrenzing naar het Noordenen naar het Zuiden van Sporen in den Bosch:
 Tracébesluit Sporen in Den Bosch (zie hieronder): 

Pag 1:
Wijzigingen van Ontwerp-Tracébesluit (OTB) naar Tracébesluit (korte samenvatting)
Naar aanleiding van de ingebrachte inspraakreacties is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Tracébesluit
Sporen in Den Bosch. Tevens is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. De aangepaste
teksten, behoudens tekstuele wijzigingen van ondergeschikte aard, zijn in de Toelichting grijs gemarkeerd
weergegeven.

Pag 3: De minister van Infrastructuur en Milieu heeft, gelet
op artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet derhalve
een Tracébesluit vastgesteld voor de wijziging van
de landelijke spoorwegen gelegen tussen aansluiting
‘s-Hertogenbosch noordzijde en de zuidzijde van
het stationsemplacement.
Voor het spoor richting Utrecht markeert de kruising
met de overweg bij Orthen de grens van het projectgebied
aan de noordzijde en richting Nijmegen ligt
die begrenzing bij station ’s-Hertogenbosch-Oost.
Aan de zuidzijde loopt het projectgebied tot aan de
kruising met de Vlijmenseweg/Drongelens kanaal.

Het was geen wijziging op basis van een inspraak.
Ergo het is een bewuste ambtshalve beslissing geweest.

Maar de argumentatie ontbreekt.

Tracébesluit "Sporen in den Bosch"Zienswijze ontwerp tracébesluit Sporen in Den Bosch (22 juni 2010)


Sporen in den Bosch Akoestisch onderzoek Doelmatige maatregelen (febr 2011)

Geen opmerkingen: