maandag 7 juli 2014

Rijk en gevolgen van de PHS plannen.


Als U wilt reageren of informatie wilt toevoegen klik dan onderaan in het witte veld, op Geen opmerkingen


Geen denderende goederentreinen door 's-Hertogenbosch.
Nog geen geluidsschermen gepland in de Vughterpoort!!!!

Alle relevante documenten betreffende PHS Meteren-Boxtel


25 september 2014 Brief van Staatssecretaris Mansveld betreffende omgevingshinder Spoor
Lange Termijn SpooragendaProgramma Hoogfrequent Spoorvervoer


PHS Min I&M Brochure Reizen zonder spoorboekte (sept 2011)PHS Resultaten Goederenstudies (13-07-2012)
    Lange Termijn perspectief spoorgoederenvervoer TNO rapport (30-05-2012)


PHS Min M&I Brochure Vervoer gevaarlijk stoffen (mei 2013)


PHS Min van I&M Brochure Overwegen (mei 2013)


Uitgangspunten MER-OTB Meteren Boxtel (11-7-2013)


PHS -actieplan- "Groei op het Spoor" oktober 2014


Voorkeurbeslissing Kabinet over PHS en onderliggende stukken (07-06-2010)Rapportage Voorkeurbeslissing PHS 

Idem Brochure en brief minister (juni 2010)


Wat als er geen PHS wordt gerealiseerd?

Vraag 54 2010 in de Tweede Kamer :
Wat is naar schatting de autonome groei van het vervoer (uitgesplitst naar personen en goederen) op de Brabantroute, de IJsselroute en de Twenteroute in het geval dat PHS niet wordt gerealiseerd?
Indien PHS niet wordt gerealiseerd, dan wordt de situatie van de nulvariant bereikt waarin tot 2020 autonome groei is opgenomen. Het totale vervoervolume komt uit op 19,3 mrd reizigerskilometer. Voor de omvang van het vervoer op de verschillende routes (en 
onderdelen daarvan) wordt voor het reizigersvervoer verwezen naar de bijlagen bij het rapport van NS over de vervoeranalyse waarin per corridor voor alle varianten een indicatie van de omvang gegeven is. Voor het goederenvervoer wordt verwezen naar bijlage 3 van het rapport vervoerwaarde goederen 2020, waarin per baanvak een indicatie van het aantal treinen in de nulvariant gegeven wordt. 
De vervoerwaarde studie geeft voor de Nulvariant in 2020 de volgende bandbreedtes aan voor de verwachte goederentreinen per etmaal beide richtingen samen: Brabantroute (Breda) 52-158, IJsselroute 6-10, Twenteroute (Almelo) 52-80.

Vraag 57
In geval van het niet doorgaan van PHS is een groei van het aantal reizigerskilometers per trein van 27% aan de orde in plaats van ruim 40%. Indien PHS geen doorgang heeft, zal er als het ware 13% reizigersgroei “verdampen”; dit kan naar verwachting leiden tot enig extra autoverkeer dat niet zou zijn ontstaan bij uitvoering van PHS. 

Zie verder andere vragen in de Tweede Kamer
PHS Kamervragen 2010

Zoek zelf in Kamerstukken
Zoek in stukken Tweede kamer. bv PHS

Alle commissieleden Tweede Kamer Intrastructuur en Milieu:
Alle 25 commissieleden IenM Tweede Kamer


Brief Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu aan 2e Kamer 17 juni 2014

Het spoorverkeer in 's-Hertogenbosch neemt sterk toe door een aantal samenvallende maatregelen:
1. Invoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) waardoor het aantal intercities en sprinters toeneemt.
2. Het herroutering van het goederenverrvoer van de Brabantroute (via Dordrecht, Breda en Tilburg) naar de Betuwelijn. Zo wordt intensiever gebruik gemaakt van de Betuwelijn. Echter door het ontbreken van verbindingen met het Duitse achterland wordt er bij Meteren een afbuigroute gemaakt en wordt het goederenvervoer geleid via Meteren, 's-Hertogenbosch, Boxtel, Eindhoven en dan verder.
3. Om al dit verkeer mogelijk te maken wordt een 4e spoor aangelegd tussen 's-Hertogenbosch en Vught.

U kunt alles lezen in:
PHS 17 juni 2014 Ministriele maatregelen ivm herroutering treinvervoer Meeteren Boxtel
Brief

Verdere informatie vindt U in het Informatiedocument ten behoeve van besluitvorming variantenkeuze:
PHS Metern - Boxtel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17 juni 2014)
Informatiedocument Ten behoeve van besluitvorming variantenkeuze.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER PHS Meteren Boxtel (mei 2013)
Milieueffectrapportage programma Hoogfrquent Spoorvervoer (PHS) Meteren - Boxtel

Nota van Antwoord Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER PHS Meteren Boxtel (mei 2013)

Beantwooring Kamervragen PHS 2010 (VENW/BSK-2010/151886)

NS en Prorail willen PHS afzwakken (13 febr 2014)
Het wordt te duur!Zie verder over PHS:
Dit project is in april 2014 afgesloten

Opmerkingen en Strategie
Uitgangspunten PHS
·      PHS heeft uitsluitend betrekking op het spoortraject Meteren-Boxtel (onderdeel lijn Amsterdam-Eindhoven). Voor ’s-Hertogenbosch betekent dit dat alleen de spoorzone tussen spoorbrug Hedel t/m zuidzijde Vughterpoort wordt betrokken in de onderzoeken en procedures rond PHS. Het traject ’s-Hertogenbosch-Nijmegen wordt niet betrokken.
·      Alleen voor trillingen geldt de situatie vóór het Tracebesluit Sporen in Den Bosch (SiDB) als “Nul-situatie”. Alle extra treinen tgv SiDB èn PHS worden meegeteld bij de afweging of er al dan niet maatregelen worden getroffen. Voor alle andere aspecten (waaronder geluid, externe veiligheid, ed) geldt de situatie ná de vaststelling van SiDB. Dit betekent dat alleen de extra treinen tgv PHS worden meegeteld bij de afweging of er al dan niet maatregelen worden getroffen. Dit is naar onze mening onredelijk omdat SiDB door zijn doelstelling en aard van de maatregelen gezien kan worden als de eerste stap van PHS. Er wordt namelijk voorzien in een van de PHS-doelstellingen: meer reizigerstreinen (6 IC’s+3 tot 4 sprinters per uur).   
·      Er wordt rekening gehouden met alle juridisch vastgestelde plannen. Dit betekent veelal de bestaande situatie plus alle geplande ontwikkelingen, mits deze zijn vastgelegd in een bestemmingsplan, procedure afwijking Bestemmingsplan of reeds afgegeven Omgevingsvergunning. Dit uitgangspunt is relevant als er in Boschveld, (Kop van) ’t Zand  en andere locaties in de spoorzone in de toekomst gevoelige functies worden gerealiseerd zoals woningen, scholen, ed.

·      Er wordt rekening gehouden met alle wettelijke kaders op het moment dat het ontwerp-Tracébesluit in procedure wordt gebracht. Elk milieuaspect wordt in principe apart beoordeeld. Dit kan betekenen dat voor elk aspect net geen maatregelen worden getroffen, omdat het binnen de wet-en regelgeving past. De optelsom van extra geluid, trillingen, risico’s externe veiligheid kan echter leiden tot een flinke aantasting van de woon- en leefkwaliteit.

Opmerkingen en Strategie
Aannames MER-onderzoek
·      Per 2020 (of 2030?) 80% stille goederentreinen door  de invoering van kunststof remblokken. Deze aanname is naar onze aanname erg optimistisch, met name voor goederentreinen die veel geluid produceren. In 2008 was bijna 50% van de reizigerstreinen “stil”. Gegevens over het aandeel stillere goederentreinen zijn (mij) niet bekend. Sinds 2008 bestond er al een financieringsregeling om de inzet van stille treinen te stimuleren. Deze oude regeling is door spoorgoederenvervoerders nauwelijks gebruikt. Per 1 juli 2012 is de stimuleringsregeling voor stille treinen aangepast, zie: http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2012/stedelijke-gebiedsontwikkeling/indicatoren-doelbereik-lokale-leefomgeving/geluidproductie-railverkeer-2010
In januari 2014 verschijnt er een artikel dat DB Schenker Rail Nederland de eerste vervoerder is die gebruik heeft gemaakt van stimuleringsregeling, zie: http://www.railcargo.nl/uploads/nieuws/steeds_stiller_op_het_spoor.pdf

Belemmeringen bij de invoering van stillere goederentreinen zijn:
-      de lange vervangingstermijn van goederentreinen
-      de kosten voor het aanbrengen van stillere remblokken bij bestaande treinen (ondanks de stimuleringsregeling)
-      goederentreinen worden opgebouwd uit verschillende wagons (internationaal en qua fabrikant). Niet elke remblok past op elke wagon en niet elke remblok kan worden gecombineerd met andere remblokken (op gekoppelde wagons).
-      De maatregel is naar onze mening niet afdwingbaar en controleerbaar. Het Ministerie beweert van wel: het aantal toegestane treinen op het spoor zou worden bepaald door het hinder die ze veroorzaken. Als er minder stillere treinen rijden, dan worden er minder treinen op het spoor toegelaten. Stillere treinen zouden voorrang krijgen boven minder stille treinen.


·      Voor de MER-onderzoeken wordt bij de goederentreinen gerekend met “standaard”-wagons met een bepaald gewicht en rijsnelheid (dit kan pas gecheckt worden als de milieuonderzoeken vrij worden gegeven). Het is goed dat aantal wagons wordt meegeteld als input voor de onderzoeken. Er zijn echter signalen dat de wagons steeds zwaarder worden en dat de treinen harder gaan rijden. Een zwaardere wagon (aslast) en/of hogere rijsnelheid betekent meer geluid, trillingen, hinder. Een te lage rekenaslast of -snelheid betekent dat er niet wordt gerekend met de situatie die in de praktijk voorkomt of gaat voorkomen. Spoor in cijfers RailCargo 2009 (alle aspecten)


VERDER:

Volkskrant Maandag 9 december 2013: Vrees voor tweede spoorbeheerder:
Staatsecretaris Mansfeld (Infrastructuur) wil dat het commerciële spoorverdeler "Keyrail" alle goederentreinen op het Nederlandse hoofdnet gaat wijzen. Mansfeld denkt dat dan de goederentreinen beter kunnen concurreren met binnenvaart en vrachtverkeer op de weg. Als commercieel bedrijf zal Keyrail kiezen voor de goedkoopste oplossing (mede afhankelijk van de subsidie) en niet voor de veiligste weg. De Rotterdamse en Amsterdamse haven hebben samen 50% van de aandelen!
Spoorbeheerder "Keyrail"

Volkskrant Maandag 9 december 2013: Drie bezwaren tegen twee spoorbeheerders en Betuwelijn:
Sinds 2007 is de Betuwelijn geopend. Veel goederentreinen rijden nog steeds over het oude net. Dit zal verder toenemen omdat wordt verwacht dat de komende vijftien jaar het aantal goederentreinen zal verdubbelen.
Bezwaren tegen commerciële spoorverdeler "Keyrail"


Keyrail wordt per 1 januari 2015 overgenomen door Prorail


Als U wilt reageren of informatie wilt toevoegen klik dan hieronder in het witte veld, op Geen opmerkingen

1 opmerking:

Nico van den Heuvel zei

14 oktober 2014

Geen denderende goederentreinen door 's-Hertogenbosch.

Gisteren hebben wij twee leden van de VVD uit de tweede kamer, Betty de Boer en Remco Dijkstra, mogen ontvangen.
Zij kwamen naar De Vughterpoort, 't Zand en Rosmalen om onze zorgen betreffende de goederentreintoename ter plekke te kunnen horen, aanzien en beleven.
In de vijf minuten dat we in de tuin stonden kwamen er twee personen- en drie goederentreinen langs.
Ook hebben wij meegemaakt dat er éen stevige goederentrein letterlijk langsdenderde.
De grond trilde stevig en we konden elkaar niet meer verstaan. Oorverdovend, de Kamerleden stonden versteld!
Een terechte onderstreping van ons probleem.
Het Brabants Dagblad en Omroep Brabant (radio) waren vertegenwoordigd.
Vanmorgen is er een radiosessie bij Omroep Brabant geweest.
Morgen komt er een stuk in het Brabants Dagblad. Let dus morgen zeker op het Brabants Dagblad.
Het verzoek van ons als actiegroep aan u is:
- laat je horen: stuur een ingezonden brief in naar uw krant (de Telegraaf, Volkskrant, Trouw, NRC etc en/of het Brabants Dagblad)
- informeer iedereen: stuur deze email of www adres door
- bevraag je volksvertegenwoordiger(s): Wat doen die aan onze problematiek?
- sluit je aan: www.blbwijkraad.nl
- volg onze blog: http://blbwijkraad.blogspot.nl/search/label/Spoorzone
Kortom: Geen denderende goederentreinen door s-Hertogenbosch. De trillingen, geluiden en bijkomende risico's hiervan pikken wij nooit!
Nico van den Heuvel Lid actiegroep Meteren <> Boxtel en voorzitter bewonersvereniging 't Zand